«اخلاق افتخار» مغایر کرامت از منظر حقوقی/ مترجم: حبیب قهرمانی

مركز تحقيقات اصلي مجلس«اخلاق افتخار» مغایر کرامت از منظر حقوقی عنوان مقاله از ژرژ موریس (MauriceGeorge) پروفسور دانشکده‌های حقوق در فرانسه است که توسط آقای حبیب قهرمانی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شد.

بر اساس این گزارش، در این مقاله آمده است: کرامت بشر ریشه در انسانیت او دارد و بخش مهمی از حقوق بشر است. کرامت شاخصی است که باید بر اساس آن افراد، سنجیده شوند و مدارج و مشاغل را احراز کنند؛ نه بر مبنای سایر امتیازات پیدا و پنهان که افراد و گروه‌ها به مرور برای خود قائل می‌شوند.

اشرافیگری و «متمایز شدن» در جوامع، به‌ویژه جوامع غربی، تحت عنوان «اخلاق افتخار» شکل ‌گرفت که در پرتو خودپسندی و احترام به خود تعریف می‌شود و موجب رقابت در عرصه فردگرایی و نه عدالت و مساوات می‌شود؛ امری که به قول نیچه، باعث سلطه بردگی در جامعه امروز و ترس مردم عادی از متمایز شدن در این نوع مساوات خاص می‌گردد.

در این شرایط «متمایز شدن از دیگران» نوع جدیدی از زندگی طبقاتی و اجتماعی را پدید می‌آورد. به این ترتیب بردگی مدرن پدیدار می‌شود و در پی آن «اندکی خوشبختی» نصیب طبقات پایین جامعه می‌گردد. حال پرسش این است که این عدالت است یا حاکمیت آریستوکراسی؟

فراموش نکنیم که کرامت، بیشتر، احترام به نوع انسان معنی می‌دهد تا قائل شدن حق برای خود. ضمناً اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر این نکته تأکید می‌کند که «کرامت انسان» خاص تمامی اعضای خانواده بشری می‌باشد و امتیاز گروهی و فردی نمی‌باشد.

در همین راستا اخلاق فئودالی، ظلم و ستم به زیردستان، تکفیر دیگران، عدم تحمل دیگران و در نتیجه جنگ و کشتارها و زیر پا گذاشتن کرامت انسان در سایه «اخلاق افتخار» و عشق به خود (هواهای نفسانی) پدیدار گشته است.

کرامت انسان مسبوق بر اخلاق افتخار و خودخواهی‌های بشریت است. در صورتی که «اخلاق افتخار» حاکم شود، انبوهی از مشکلات از جمله جنگ‌ها، آدم‌کشی‌ها و استحاله حاکمان به پادشاهان مستبد و خون‌ریز و پایمال شدن عدالت و حقوق به بهانه افتخار، به وجود می‌آید. بنابراین کرامت مخالف «اخلاق افتخار» است.مبنع:Metamag.fr L’Ethique de L’honneur