چکیده مقاله امت وسط اثر پرفسور مصطفی شریف/ مترجم حبیب قهرمانی

IMG11104331مقاله ای تحت عنوان "امت وسط" اثر پرفسور مصطفی شریف نویسنده کتاب‌های گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، قرآن معاصر، پیامبر در زمان ما و برنده جایزه فرهنگی یونسکو فرانسه توسط حبیب قهرمانی به زبان فارسی ترجمه شد.

به گزارش روابط عمومی، در این مقاله آمده است:از منظر قرآن، اعتدال برآیندی از خردمندی است و «امة الوسط» که در آن مسئولیت‌پذیری،‌ عدالت و پویای و دوری از افراطی‌گری در عرصه‌های مادی و معنوی و از طرف دیگر عدم انفعال و انزوای انسان، از جمله اصول اساسی قرآن است.

در این مقاله خاطرنشان شده است: اصل رعایت اعتدال و عدالت به عنوان یک حقیقت بر اساس اصل انسانیت نهادینه شده و به واقعیت تبدیل گردیده است، در فرایند مفهوم اعتدال، ما به اصول خدشه‌ناپذیری در مفاهیم قرآنی برای تمام بشریت و امت اسلامی می‌رسیم که عبارتند از: کنترل احساسات و خویشتنداری، استحکام مبانی انسانیت منطبق بر انصاف و اعتدال، احساس مسئولیت امت اسلامی در مقابل بشریت، بر مبنای مفاهیم قرآنی و سنت که میراث پیامبر است، رعایت معیار عدالت و انصاف و توصیه به خیر و برحذر داشتن از شر.

هدف از بهترین امت بودن که در قرآن به آن اشاره شده، دوری از شر و توجه به خیر است که به عنوان الگو برای ابناء بشر تعیین شده است؛ صراط مستقیم مظهر عدل و میزان و عدم انحراف از معیار انصاف و سقوط در مهلکه است. بر اساس قرآن و سنت، راست و چپ افراط است و نتیجه آن هلاکت و نگون‌بختی می‌باشد؛

ـ تمدن امروزین بشر اگر بخواهد به سعادت منتهی شود، باید با تمسک به عدل و انصاف و اعتدال، خود را از ورطه سقوط نجات دهد، صراط مستقیم، ‌امت وسط؛ مظهر عملی برگرفته از توصیه الهی می‌باشد؛

در پایان باید گفت که نظام مادیگرای تمدن امروزین غرب، منطقی نبوده و با عقل سازگار نیست و مباینت دارد. در نتیجه الحاد و دنیاپرستی جوی ضد مذهبی به وجود آورده است و سبب ایجاد ایدئولوژی جهان معاصر، بر پایه لذت بردن، لیبرالیسم وحشی، به علاوه جهل و افراط مسلمانان شده که جهان را با بن بست روبرو کرده است.