اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی رابطه اخلاق و قانون با نگاه فقهی و حقوقی با موضوع" چرایی و چگونگی تقنین اخلاق" از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این پیش نشست علمی دکتر حکمت نیا به عنوان ارائه دهنده بحث حاضر و دکتر حمید محمدی نیز به نقادی این مبحث پرداخت.

Published in پیش نشست