كتاب "فقه و قانون، ايده ها، پيشنهادها و راه حلهاي روشي" كه شامل متن فارسی مقالاتي از انديشمندان و پژوهشگران كشورهاي اسلامي در کنفرانس بین المللی فقه و قانون مي باشد، توسط مركز تحقيقات اسلامي مجلس منتشر شد.

Published in اخبار
Page 11 of 11