بررسی شرعیت و مشروعیت متن قانونی/ دکتر فراس عبدالمنعم عبدالله

دکتر فراس عبدالمنعم عبدالله با حضور در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی مقاله خود را با موضوع « بررسی شرعیت و مشروعیت متن قانونی، (پژوهشی در خصوص رابطه میان ابزارهای کنترل اجتماعی با تمرکز بر اخلاق) را ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

این پژوهش از طریق نزدیکی (جامعه شناختی – حقوقی) آسیب عدم کارایی متون قانونی را مورد بررسی قرار می دهد و بدین منظور ابزارهای دیگر کنترل اجتماعی را به طور کلی، و اخلاق را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد.

 در این زمینه، از روش تحلیلی برای بررسی این ابزارها و تاثیرات متبادل میان آنها و جایگاه قانون در میان آن استفاده می کند. در این خصوص نیازمند بیان ماهیت این ابزارها و درجه بندی آنها از حیث دامنه، کاراهایی و ویژگی های خاص هر یک نیاز مندیم.

همچنین اصطلاحات به خصوص درباره دو مفهوم شرعیت و مشروعیت باید به صورتی که شرایط تدوین حقوقی ایجاب می کند. نباید فراموش کرد که پیشنهاد معیاری مشخص برای تشخیص این دو از هم و ایجاد توازن میان آنها مورد نیاز است و این مسأله تنها با بازگشت به ریشه های فلسفی نظریه قانون حاصل خواهد شد.

موارد زیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است:

            عوامل مؤثر در میزان نزدیکی بین قانون و اخلاق

            میزان مطرح در اخلاقی شدن قانون

            ابزارهای ایجاد این نزدیکی و افزایش آن در زمینه های قانونگذاری، قضاوت و فقه