اخلاق و احترام به قانون / دکتر احمد بهشتی

آیت الله دکتر احمد بهشتی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقاله  خود را با موضوع"اخلاق و احترام به قانون" در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

این نوشتار، نخست توضیحی کوتاه دارد دربارة خَلق و خُلق و قانون، و مدعی است که اگر قانون به طور صحیح و دقیق اجرا شود، عدالت اجتماعی و نظم برقرار می‌شود.

عدالت اجتماعی معلول قانون‌مندی است؛ ولی عدالت اخلاقی معلول تعادل و توازن قوای نفسانی شهویه و غضبیه و نطقیه است. اگر عدالت اخلاقی تحقق یابد، عدالت اجتماعی به طور عمیق و ریشه‌ای محقق می‌شود؛ ولی عدالت اجتماعی لزوماً همراه با عدالت اخلاقی نیست.

عدالت اخلاقی مستلزم تحقق مکارم و معالی اخلاق است. مکارم اخلاق که برخاسته از کرامت نفس است، از محاسن اخلاق که برخاسته از مصلحت‌اندیشی‌هاست، برتر است.

دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی در روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه سال 1394 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد.