اخلاق و قانون، سازگاری و ناسازگاری / دکتر محمد طی از لبنان

دکتر محمد طی از میهمانان دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون مقاله خود را با موضوع " اخلاق و قانون، سازگاری و ناسازگاری" ارائه داده است.

 به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

اخلاق و قانون (همچنین منطق و زیبایی¬شناسی) به علوم ارزشی (که قواعد اندیشیدن و عمل را تعیین میکنند) مربوطند، نه به علوم توصیفی؛ به عالم بایسته مربوطند نه به عالم موجود. به دانش «آنچه باید باشد» مربوطند نه دانش آنچه هست.

بنابراین این دو علم مبتنی بر مشاهده و تجربه نیستند بلکه مشتمل بر اصولی هستند که رفتار انسانی را تعیین می¬کنند. چرا که علمی که مبتنی بر مشاهده و تجربه است، چنانکه هیوم میگوید، نمیتواند «دانش آنچه باید باشد» بشود.  دورکیم، قانون ارزشی را چنین تعریف میکند: تأکیدی عام بر ضرورت وجودی منطقی، اخلاقی وزیباییشناختی است.

بنابراین قانون ارزشي ، قانوني است که به پیروی از رفتاری خاص، حکم می¬کند. درون این وصف عام از قوانین رفتار، واقعیتهای اخلاقی به عنوان مجموعه¬ای فرعی شکل میگیرند. پس قانون و اخلاق دو نوع با جنسی واحدند..

کلید واژگان: اخلاق، قانون، قواعد حقوقی، قواعد هنجاری، نسبت میان قواعد حقوقی و اخلاقی