اولین کنفرانس فقه و قانون در گسترهای بینالمللی با توجه به موضوعاتی از قبیل «امکانات وویژگیهای فقه و قانون؛ شباهتها و تفاوت ها»، «منابع تأمین کننده محتوای قانون»، «نقش حاکم وجایگاه مصلحت اجتماعی در قانون گذاری»، «منطقه الفراغ و حوزۀ مباحات در فقه و مسئولیتهایقانون گذار در ارتباط با آن»، «لزوم هم خوانی قانون با فقه یا کفایت عدم مخالفت» و «فقه موجود و قانون گذاری؛ کمبودها وموانع» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه 1390 برگزار شد.

رابطۀ فقه و قانون از هر یک از دو دیدگاهِ نظر و عمل، داراى ضرورتها، استلزامات و اهداف خاصى است و فقدان نگاه دقیق و علمى به هریک، آسیب هایى را به همراه خواهد داشت که ضرورت برگزارى جلساتى جهت ارائه دقی قتر و موشکافان هتر فقه و قانون را دو چندان مى نماید. برهمین اساس مرکز تحقیقات اسلامى مجلس شوراى اسلامى اقدام به برگزارى پیش نشست کنفرانس بین المللى رابطه فقه و قانون نمود.

Page 4 of 4