اعضای کمیته علمی
 • سمت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
 • سمت رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس
 • سمت رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب
 • سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • سمت رئیس دانشکده سوره و رئیس پژوهشکده خانواده شهید بهشتی
 • سمت رئیس گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
 • سمت رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
 • سمت معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
 • سمت مسوول کتابخانه آیت الله سیستانی
 • تلفن 26-37733025
 • تلفن همراه 09121227769
 • سمت رئیس گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • سمت عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم
 • سمت رئیس گروه حقوق دانشگاه مفید
 • سمت معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • سمت مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی