ملاحظاتی پیرامون «علامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر »

Rate this item
(0 votes)
  • نویسنده: ناصر قربان نیا
  • منبع: اخلاق :: اخلاق در علوم و فناوری :: سال چهارم؛ 1388 - شماره های 1و 2 (علمی-پژوهشی)
  • صفحه: 131 تا 139
Read 4327 times