• نویسنده مسعود منشدی
 • منبع مجله وکالت » تیر 1381 - شماره 11
 • صفحه 3 تا 3
 • نویسنده محسن قانع بصیری
 • منبع مجله مدیریت » مرداد و شهریور 1385 - شماره 111 و 112
 • صفحه 5 تا 7
 • نویسنده محمد مجتهد شبستری
 • منبع مجله درسهایی از مکتب اسلام » ارديبهشت (نيمه دوم) 1341، سال چهارم - شماره 4
 • صفحه 64 تا 66
 • نویسنده علی خادم العموم
 • منبع مجله کانون وکلا » دوره اول، آذر و دي 1332 - شماره
 • صفحه 65 تا 67
 • نویسنده گروه فقه
 • منبع مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی » تابستان 1376 - شماره 9
 • صفحه 37 تا 54