• نویسنده فاطمه طاهری
 • منبع حوزه سلامت :: اخلاق پزشکی :: تابستان 1392 - شماره 24 (علمی-پژوهشی)
 • صفحه 79 تا 112
 • نویسنده جمال وحی،فاطمه احمدی
 • منبع علوم قرآن و حدیث :: سراج منیر(دانشگاه علامه طباطبایی) :: بهار 1392 ، سال سوم - شماره 10
 • صفحه 67 تا 8
 • نویسنده مهرزاد ابدالی
 • منبع میان رشته ای :: نامه مفید :: اسفند 1389 - شماره 82 (علمی-پژوهشی)
 • صفحه 101 تا 126
 • نویسنده محسن اسماعیلی
 • منبع علوم اجتماعی :: رسانه :: تابستان 1385 - شماره 66
 • صفحه 9 تا 3
 • نویسنده محمد شاهکار
 • منبع حقوق :: کانون وکلا :: دوره اول، ارديبهشت 1332 - شماره 31
 • صفحه 32 تا 3
 • نویسنده امین جعفری
 • منبع پژوهشنامه حقوق کیفری :: زمستان 1389 - شماره 2 (علمی-پژوهشی)
 • صفحه 3 تا 3