• نویسنده علی غلامی
 • منبع حقوق :: پژوهشنامه حقوق اسلامی :: پاییز و زمستان 1390 - شماره 34 (علمی-پژوهشی)
 • صفحه 29 تا 46
 • نویسنده محمد امامی،امید آسمانی
 • منبع اخلاق :: اخلاق در علوم و فناوری :: سال پنجم، بهار و تابستان 1389 - شماره 1 و 2 (علمی-پژوهشی)
 • صفحه 19 تا 26
 • نویسنده محمد السید سعید
 • منبع علوم سیاسی :: السیاسة الدولیة :: أبریل 1989 - العدد 96
 • صفحه 53 تا 6
 • نویسنده حمید مقدم فر
 • منبع علوم اجتماعی :: رسانه :: پاییز 1375 - شماره 27
 • صفحه 88 تا 91