• نویسنده سعید دهقان
  • منبع علوم اجتماعی :: آیین :: آذر و دی 1388 - شماره 24 و 25
  • صفحه 55 تا 58
  • نویسنده علی فیروز آبادی
  • منبع روانشناسی :: تازه های رواندرمانی :: پاییز و زمستان 1384 - شماره 37 و 38
  • صفحه 12 تا 17
  • نویسنده عزیز طوسی
  • منبع حقوق :: مهنامه قضایی :: خرداد 1350 - شماره 63
  • صفحه 93 تا 97