• نویسنده ناصر قربان نیا
 • منبع فلسفه و کلام :: قبسات :: بهار و تابستان 1379 - شماره 15 و 16
 • صفحه 183 تا 189
 • نویسنده منصور ثابت مقدم
 • منبع حقوق :: کانون :: سال چهل و پنجم، دوره دوم، شهريور 1381 - شماره 35
 • صفحه 59 تا 70
 • نویسنده هادی خانیکی
 • منبع علوم اجتماعی :: آیین :: آذر و دی 1388 - شماره 24 و 25
 • صفحه 4 تا 4
 • نویسنده جمال الدین عطیة
 • منبع میان رشته ای :: المسلم المعاصر :: شوال - ذوالقعدة - ذوالحجة 1396 - العدد 8
 • صفحه 5 تا 10
 • نویسنده محمود عباسی
 • منبع فلسفه و کلام :: اطلاعات حکمت و معرفت :: سال اول، مرداد 1385 - شماره 6
 • صفحه 167 تا 170