محورهای دومین کنفرانس فقه و قانون

Rate this item
(2 votes)

رابطه اخلاق و قانون

(در چارچوب نگاهي فقهي ـ حقوقي)

 

محور اول: نسبت سنجي فقه، اخلاق و قانون

•ماهيت گزاره‌هاي فقهي، گزاره‌هاي اخلاقي و گزاره‌هاي قانوني به صورت مقايسه‌اي

•مشترکات فقه و اخلاق و اختصاصات هر يک، از حيث نسبت داشتن با قانون

•ثبات و تغيير هر يک از گزاره‌هاي فقهي، اخلاقي و قانوني، با نگاهي مقايسه‌اي

 

محور دوم: تقنين اخلاق ( تبديل آن به قانون)

1.مبادي، قلمرو و زمينه‌هاي اعتبار تقنين اخلاق

      الف) بر پايه حکم حاکم

      ب) با توجه به تحول موضوعي مسائل اجتماعي ( که در دستور کار قانونگذاري قرار مي‌گيرند).

2. بررسي نقش فقه در روند تقنين اخلاق

3. پيشينه تجربه‌هاي به دست آمده در زمينه تقنين اخلاق

      الف) در جهان اسلام

      ب) در ‌ايران به صورت ويژه

      ج) در غرب

4. حوزه‌هاي مختلف اخلاقي و امکان سنجي تقنين آن با نگاهي فقهي و حقوقي:

      الف) اخلاق کاربردي همراه با گونه‌هاي مختلف مصداقي آن

      ب) اخلاق اجتماعي

 

محور سوم: اخلاق قانون

1)ماهيت اخلاق قانون، تعريف و مصاديق آن:

(آيا اخلاق قانون زير مجموعه اخلاق تطبيقي قرار مي‌گيرد؟)

2)مصداق‌هاي اخلاق قانون:

      الف) اخلاق تقنين

          - صفات لازم براي قانون گذار

      ب) اخلاق تعامل با قانون

           -عمل به قانون

           -احترام به قانون

           -‌ايجاد و تقويت فرهنگ قانون‌گذاري

           -ايجاد محيط لازم براي برقراري مساوات در قبال قانون

           -انعطاف در اجراي قانون از نظر فقهي و حقوقي

3)قانون‌گريزي:

-آثار اجتماعي مخالفت با قانون و نقض قانون آن

-جرم‌انگاري قانون‌شکني و قانون‌گريزي

-سنجش قانون‌گريزي بر اساس سنجش‌هاي گناه در اسلام

-طرح مباحث کيفري در رابطه با قانون‌شکني

 

 

 

Read 31937 times